Emekli Hekim Maaşları Arttırılsın
Emekli Hekim Ücretleri Acilen İki Katına Çıkarılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği öteden beri bütün sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri güvenceli bir ücret almaları gerektiğini ifade etmektedir.

Üyesi olan hekimler yönünden bu taleplerini makul ve gerçekleştirilebilecek bir biçimde önceki yıllarda, “Türk Tabipleri Birliği Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi” adı altında hazırlamış, gösterge ve katsayılar üzerinden somut rakamlara dökerek Sağlık Bakanlığı’na, TBMM’ne defalarca iletmiştir.

Hekimlerin uzun yıllardır emekliliğe yansıyan ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile aldıkları ücretin önemli bir bölümü, çalıştıkları sürece aldıkları ücretten oluşmaktadır. Bu ücret de yıllar içinde giderek küçültülmüştür. Emeklilik, hastalık, malullük hallerinde hekimlerin ellerine geçen maaşlar, yoksulluk sınırının altına çoktan düştüğü gibi açlık sınırına dayanmıştır.

Geldiğimiz noktada Türk Tabipleri Birliği’nin kapsamlı önerilerinde yer alan sistemli bir iyileştirme çalışmasının yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bununla birlikte emekli hekimlerimizin almakta oldukları emekli aylıklarının açlık sınırına dayanmış olması, hekimlerin zorlu çalışma koşullarına ve uzun eğitim sürelerine rağmen bu koşullar yönünden emsali bile olmayan personelden daha az ücret alır hale gelmesi, katlanılmaz bir adaletsizlik, haksızlık duygusunun birikmesine ve ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır. Sistemli iyileştirme çalışmalarının başlatılması talebimizin yanı sıra acil iyileştirme ihtiyacına yönelik olarak bütün alanlarda çalışan hekimleri kapsayacak bir biçimde emekli hekimlerin maaşlarında mevcut ücret sistemi içindeki değişiklik önerilerimiz aşağıdadır.

ACİL MAAŞ ARTIŞI MADDE ÖNERİLERİMİZ

a) 657 Sayılı Yasa`da Yapılması Öngörülen Değişiklik

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli`ne 11 sıra numarası ile aşağıdaki satır eklenmiştir.

Sıra numarası

Kadro ve Görev unvanı

Tazminat Göstergeleri

11

Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

Eğitim görevlisi, Başasistan,

Uzman tabip, tabip

7.000

b) 5510 Sayılı Yasa`nın Geçici Madde 4. Maddesine Eklenmesi Öngörülen Düzenleme

Bu ek düzenlemenin yürürlük tarihinden önce, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabip olarak görev yapmış olup sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlara bu Kanun`un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmakta olan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip veya tabibin almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu fıkraya göre tazminat tutarları ödendikçe Hazineden tahsil edilir.

ÖNERİLEN MADDE GEREKÇELERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun Ek Madde 26. maddesinde, kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı olan çok sayıda kamu görevlisi yönünden makam tazminatı öngörülmüştür. Bu cetvele ek bir satır eklenerek hekimler de makam tazminatından yararlandırılabilecektir.

Ayrıca 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlara Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda temsil tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede hekimler yönünden makam tazminatı ve makam tazminatının bir sonucu olarak temsil tazminatının öngörülmesi ile birlikte 1. derecedeki hekimlerin almakta oldukları aylıklarda yaklaşık olarak 1.575, 00 TL`lik bir artış söz konusu olacaktır. Bu tazminatlardan emekli aylığı almakta olan hekimlerin yararlanabilmesi için 5510 sayılı Yasa`nın geçici 4. maddesine ek bir fıkra eklenmesi yönünde bir düzenleme yapılması düşünülmüştür.

ARTIŞ ÖNERİLERİNİN RAKAMSAL KARŞILIKLARI

Emekli hekimlerin almakta oldukları emekli aylıklarının açlık sınırına dayanmış olması nedeniyle, 657 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun’un mevcut sistematiği içinde, derhal yapılabilir acil bir ön çözüm önerisi geliştirilmiştir. Acil ön çözüm önerisinin yasalaşması halinde 1, 2 ya da 3. basamak sağlık kuruluşu, kurum hekimi ayrımı olmaksızın bütün emekli hekimlerin aylıklarında aşağıdaki artışların olması söz konusudur:

1. Derece 4. Kademe Emekli Hekim/Uzman Hekim Emekli Maaşı

3.507,41 TL

Türk Tabipleri Birliği, üyesi olan ve fiilen çalışan hekimler için esas olarak “Türk Tabipleri Birliği Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi” adlı çalışmadaki düzenlemelerin yapılmasını talep etmekte olup güncel karşılıkları aşağıdadır:

Profesör

12.580,61 TL

1. Derece Uzman Tabip

8.718,59 TL

1. Derece Tabip

8.570,65 TL