TTB Merkez Konseyi`nin Görev Dağılımı Belirlendi
TTB Merkez Konseyi`nin Görev Dağılımı Belirlendi

28 – 29 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 64. Büyük Kongre’de 2014-2016 dönemi için seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, 4 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Toplantı sonrası eski merkez konsey ile yeni konsey üyeleri görev teslimi için bir araya geldi.

TTB Merkez Konseyi Başkanlık Görevini Prof. Dr. Özdemir Aktan’dan Devralan Dr. Bayazıt İlhan’ın Mesajı İse Şöyledir:

2014-2016 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız 64. Büyük Kongre’den bu yana arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi Başkanı

2014-2016 DÖNEMİ TTB MERKEZ KONSEYİ GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Dr. Bayazıt İlhan

İkinci Başkan: Dr. Mehmet Raşit Tükel

Genel Sekreter: Dr. Hüseyin Özden Şener

Muhasip Üye: Dr. Filiz Ünal İncekara

Veznedar Üye: Dr. Hande Arpat

Üye: Dr. İsmail Bulca

Üye: Dr. Deniz Erdoğdu

Üye: Dr. Nilay Etiler

Üye: Dr. Şeyhmus Gökalp

Üye: Dr. Fatih Sürenkök

Üye: Dr. Hüseyin Demirdizen

 

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ