Basın Açıklaması

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI
Konya S¸ehir Hastanesinde çalıs¸an Dr. Ekrem Karakaya`yı tam bir sene önce, 6 Temmuz 2022`de çalıs¸tıgˆı kurumda silahlı saldırı sonucu kaybettik. Kendisini ve sagˆlıkta s¸iddet nedeniyle kaybettigˆimiz tüm sagˆlık emekçilerini saygıyla anıyoruz.
Ne yazık ki sagˆlıkta s¸iddet nedenli kaybettigˆimiz meslektas¸larımızın biri dıs¸ında hepsini son 20 sene içinde kaybettik. Son yıllarda sagˆlıkta s¸iddet gözle görülür s¸ekilde arttı ve artık çalıs¸ma alanlarımızın rutini haline geldi.Toplumsal s¸iddetteki artıs¸ın ve ayrıs¸manın sagˆlık kurumlarına da yansımasının yanında; sagˆlık sistemindeki degˆis¸iklikler, hekim-hasta ilis¸kilerinde yas¸anan dönüs¸üm ve elbette sagˆlık çalıs¸anlarının siyasiler tarafından her fırsatta hedef gösterilmesi de bu ciddi artıs¸tan sorumludur.
Sagˆlıkta s¸iddetteki artıs¸ın en büyük sorumlularından olan, hastalarla sagˆlık çalıs¸anlarını birbirlerine düs¸man eden sagˆlıkta dönüs¸üm programının yirminci yılındayız. “Artık hastanelerde sıra beklemeyeceksiniz; artık siz doktoru degˆil, doktor sizi bekleyecek.” s¸eklinde propagandaların yanında, sagˆlık kurumlarında idarenin baskısı ve performansa dayalı ek ödeme sistemi gibi uygulamaların tümü ile birlikte sagˆlıgˆın ticariles¸mesi hızlanırken sagˆlıkta s¸iddetin kapıları da sonuna kadar açılmıs¸ oldu. Sagˆlıkta dönüs¸üm programı ve aynı politikalar tarafından olus¸turulmus¸ “beyaz reform” ile geçen 20 senenin sonunda hekim ve sagˆlık çalıs¸anları olarak, sagˆlık kurumlarını cehenneme çeviren bu sagˆlık sistemini degˆis¸tirmeden sagˆlıkta s¸iddetin azalmayacagˆını çok iyi biliyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek her şeyden önce güçlü bir politik irade gerektirir. Sürekli günü kurtarmaya çalışan eylem ve söylemlerinden anlaşıldığı üzere kamu otoritesinin sağlıkta şiddeti öneleme konusunda böyle bir iradeyi gösteremeyeceği anlaşılmaktadır.
Türk Tabipleri Birligˆi ve tabip odaları olarak sagˆlıkta s¸iddete on yıllardır dikkat çekmekteyiz. Özellikle son 15 yıldır eylemlerle ve taleplerimizle sagˆlıkta s¸iddeti bitirebilmek için yogˆun derecede mücadele ettik. Yasa teklifleri olus¸turduk. Ancak ne yazık ki Bakanlık ve Kamu Otoritesi gerekli düzenlemeleri yapmadı ve ancak birimiz hayatını kaybettikten sonra sagˆlıkta s¸iddetle ilgili zayıf düzenlemeler yapmakla yetindi. Beyaz kod verilerini dahi kamuoyu ile paylaşmayı reddeden anlayış için maalesef sağlığın ticarileşmesi bizlerin yaşamı da dahil her şeyden daha büyük bir önem arz ediyor.
Hayatımızı kaybetmemize kadar giden ve gündelik yas¸amımızın bir parçası haline gelen s¸iddeti uygulayanları ve buna kayıtsız kalanları asla affetmiyoruz. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden kamu otoritesi sorumludur. Güvenli çalıs¸ma ortamlarında, insanca çalıs¸ma kos¸ullarında yas¸amak ve yas¸atmak istiyoruz!
VAN HAKKARİ TABİP ODASI
Türk Tabipleri Birligˆi Merkez Konseyi

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

 

Konya S¸ehir Hastanesinde çalıs¸an Dr. Ekrem Karakaya`yı tam bir sene önce, 6 Temmuz 2022`de çalıs¸tıgˆı kurumda silahlı saldırı sonucu kaybettik. Kendisini ve sagˆlıkta s¸iddet nedeniyle kaybettigˆimiz tüm sagˆlık emekçilerini saygıyla anıyoruz.

Ne yazık ki sagˆlıkta s¸iddet nedenli kaybettigˆimiz meslektas¸larımızın biri dıs¸ında hepsini son 20 sene içinde kaybettik. Son yıllarda sagˆlıkta s¸iddet gözle görülür s¸ekilde arttı ve artık çalıs¸ma alanlarımızın rutini haline geldi.Toplumsal s¸iddetteki artıs¸ın ve ayrıs¸manın sagˆlık kurumlarına da yansımasının yanında; sagˆlık sistemindeki degˆis¸iklikler, hekim-hasta ilis¸kilerinde yas¸anan dönüs¸üm ve elbette sagˆlık çalıs¸anlarının siyasiler tarafından her fırsatta hedef gösterilmesi de bu ciddi artıs¸tan sorumludur.

Sagˆlıkta s¸iddetteki artıs¸ın en büyük sorumlularından olan, hastalarla sagˆlık çalıs¸anlarını birbirlerine düs¸man eden sagˆlıkta dönüs¸üm programının yirminci yılındayız. “Artık hastanelerde sıra beklemeyeceksiniz; artık siz doktoru degˆil, doktor sizi bekleyecek.” s¸eklinde propagandaların yanında, sagˆlık kurumlarında idarenin baskısı ve performansa dayalı ek ödeme sistemi gibi uygulamaların tümü ile birlikte sagˆlıgˆın ticariles¸mesi hızlanırken sagˆlıkta s¸iddetin kapıları da sonuna kadar açılmıs¸ oldu. Sagˆlıkta dönüs¸üm programı ve aynı politikalar tarafından olus¸turulmus¸ “beyaz reform” ile geçen 20 senenin sonunda hekim ve sagˆlık çalıs¸anları olarak, sagˆlık kurumlarını cehenneme çeviren bu sagˆlık sistemini degˆis¸tirmeden sagˆlıkta s¸iddetin azalmayacagˆını çok iyi biliyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek her şeyden önce güçlü bir politik irade gerektirir. Sürekli günü kurtarmaya çalışan eylem ve söylemlerinden anlaşıldığı üzere kamu otoritesinin sağlıkta şiddeti öneleme konusunda böyle bir iradeyi gösteremeyeceği anlaşılmaktadır.

Türk Tabipleri Birligˆi ve tabip odaları olarak sagˆlıkta s¸iddete on yıllardır dikkat çekmekteyiz. Özellikle son 15 yıldır eylemlerle ve taleplerimizle sagˆlıkta s¸iddeti bitirebilmek için yogˆun derecede mücadele ettik. Yasa teklifleri olus¸turduk. Ancak ne yazık ki Bakanlık ve Kamu Otoritesi gerekli düzenlemeleri yapmadı ve ancak birimiz hayatını kaybettikten sonra sagˆlıkta s¸iddetle ilgili zayıf düzenlemeler yapmakla yetindi. Beyaz kod verilerini dahi kamuoyu ile paylaşmayı reddeden anlayış için maalesef sağlığın ticarileşmesi bizlerin yaşamı da dahil her şeyden daha büyük bir önem arz ediyor.

Hayatımızı kaybetmemize kadar giden ve gündelik yas¸amımızın bir parçası haline gelen s¸iddeti uygulayanları ve buna kayıtsız kalanları asla affetmiyoruz. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden kamu otoritesi sorumludur. Güvenli çalıs¸ma ortamlarında, insanca çalıs¸ma kos¸ullarında yas¸amak ve yas¸atmak istiyoruz!

 

VAN HAKKARİ TABİP ODASI

Türk Tabipleri Birligˆi Merkez Konseyi