Basın Açıklaması

                                    BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün burada YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde uzun bir süreden beridir yaşanan sorunları kamuoyunun dikkatine sunmak ve çözüm talep etmek için toplanmış bulunmaktayız.

Bildiğiniz üzere YYÜ Tıp Fakültesi hastanesinin asli görevi asistan hekim ve tıp öğrencilerinin eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve bu doğrultuda bilimsel,akademik çalışmaların yapılmasına olanak sunmaktır.

Bunun yanısıra aynı zamanda hem ilimiz için hem de çevresindeki bir çok ile sağlık hizmetleri sunma noktasında da büyük bir öneme de sahiptir.Ancak ne yazık ki uzun bir süredir YYÜ Tıp Fakültesi hastanesinde gerek akademik kadroların gerekse de asistan hekim sayısının eksik olması nedeniyle hem asistan ve tıp öğrencilerinin eğitim süreci hemde toplumun ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmeti sunumu olumsuz etkilenmektedir.

Ülkemizde bir yandan bir çok ilde yeterli akademik kadro olmadan ve toplumun ihtiyacı olan planlamalardan uzak tıp fakülteleri açılırken diğer yandan da mevcut tıp fakülteleri giderek içinden çıkılmaz hale dönüşen sorunlarla boğuşmaktadır.

Bunun en somut örneği YYÜ Tıp Fakültesinde yaşanmaktadır.Bir çok anabilim dalında yeterli düzeyde akademisyenin olmayışı,çalışma koşulların ağır olması,eğitim sürecinin giderek niteliksizleşmesi sebebiyle asistan sayısı yeterli düzeye ulaşamamakta bu da mevcut asistanların iş yükünün ağır olmasına,eğitimlerinin geri planda kalmasına sebep olmaktadır.

Başta pediatri anabilim dalı olmak üzere bir çok birimde asistan sayısın yetersiz olması sebebiyle mevcut asistanlara mevzuatlara aykırı bir şekilde fazla nöbetler yazılmakta,angarya işler yaptırılmakta ve eğitim süreçleri aksatılmaktadır.

Oysa ki Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği,Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği ve bir çok mevzuatta asistan hekimlerin hangi koşullarda eğitim alması gerektiği,nöbet sayılarının azami ne kadar olacağı ve buna dair usuller açıkça belirtilmektedir.

Ancak meslektaşlarımızın tabip odamıza yaptığı başvurularda bu mevzuatlara aykırı şekilde çalıştırıldıklarını,azami nöbet sayılarının aşıldığını,akademisyenlerin ve uzman hekimlerin gözetiminde olması gereken çalışmaları tek başlarına yapmak zorunda bırakıldıklarını beyan etmişlerdir.

Gelinen noktada asistan hekimler nitelikli bir eğitim alamamakta,ağır iş yükünün altında ezilmekte ve giderek tükenmektedirler.Bu sorunların uzun bir süredir çözülmemiş olması başta YÖK ve YYÜ Rektörlüğü olmak üzere bir çok kurumun sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koymaktadır.Asistan hekimlerin insani koşullarda eğitimlerini almaları ve sağlık hizmetlerinin sunumunu mevzuatlara uygun şekillerde yapılan görev dağılımı ile  sunmalarının sağlanması en doğal haklarıdır.

Bu koşulların sağlanması için kısa ve uzun vadede atılması gereken adımların bir an önce atılması gerekmektedir.Bugüne kadar hem eğitimlerini sürdürmek hemde toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin sunumunda fedakarca davranan asistan hekimlerin her geçen gün çalışma koşullarının ağırlaşması,mobbing ve baskıya maruz kalmaları kabul edilemez.

Bu tablonun bir diğer mağduru ise insani koşullara uymayan ve nitelikli olmayan sağlık hizmeti almak zorunda bırakılan halkımızdır.Sağlık çalışanlarının mutsuz olduğu,tükenme noktasına geldiği,hastalarına yeterince zaman ayıramadığı koşullarda verilen sağlık hizmetinin sağlık sorunlarına çözüm üretmesi düşünülemez.

Ayrıca bu koşullarda yetersiz eğitim ile eğitim süreçlerini tamamlamak zorunda kalan hekimlerin gelecekte mesleki yaşamlarında yetersiz kalabileceği,bunun uzun vadede toplum sağlığı açısından olumsuz yansımalarının olacağı da unutulmamalıdır.Bu nedenle Van Hakkari Tabip Odası olarak aşağıda sıraladığımız taleplerimizin yetkili kurumlarca dikkate alınmasını bekliyoruz.

1)Asistan hekim eksikliğinin en büyük sebeplerinden biri olan YYÜ Tıp Fakültesinde bir çok bölümde mevcut olan ana ve yan dal akademisyen eksikliklerinin YÖK tarafından açılacak kadrolarla bir an önce tamamlanması sağlanmalıdır

2)Asistan hekimlerin çalışma koşulları düzeltilmeli ,mevzuatlarda varolan nöbet sayısı ve usullerine uyulmalı,mevzuatlara uygun olmayan görev dağılımlarından kaçınılmaldır.

3)Akademisyenlerin asli görevlerinin asistan ve tıp öğrencilerinin eğitilmesi olduğu göz önünde bulundurulmalı,akademik çalışmalara ağırlık verilmeli,bu süreçleri sekteye uğratabilecek aksi yöndeki uygulamaların (mesai saatleri içinde özel muayene,özel ameliyet vb) önüne geçilmelidir

4)Asistanların emeklerinin karşılığı olan ücreti eksiksiz bir şekilde zamanında alması sağlanmalıdır

5)Tıp Fakültesi hastanesi bünyesinde yeterli düzeyde sağlık personelinin olması sağlanmalı,asistan hekimler işletme haline gelmiş hastanelerde hizmet açığını kapatan hekimler olarak değerlendirilmemelidir

6)Asistan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin eğitimleri sürecinde hastane bünyesinde yeterli sosyal alanlarının olması sağlanmalıdır

7)Asistan Hekimlerin hastalarına yeterince zaman ayırmaları sağlanmalı,tek başlarına değil akademisyenlerin ve uzmanların gözetiminde çalışmaları sağlanmalıdır

8)Tıp Fakültesi hastanelerinde bilimsel ve akademik çalışmalara ağırlık verilmeli ve sağlık kurumlarını işletme olarak gören anlayıştan vazgeçilmelidir

9)YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin asli görevi olan eğitimleri verebilmesi için Covid-19 sağlık hizmetlerinin sunumundan muaf tutulması sağlanmalıdır.

10)Hastane bünyesinde asistan hekimleri ilgilendiren konularda karar alma süreçlerinde asistan temsilcilerinin aktif katılımı sağlanmalıdır

Van Hakkari Tabip odası olarak YYÜ Tıp Fakültesi bünyesinde dile getirdiğimiz bu sorunların çözümünde sürecin takipçisi olacağımızı,iyi hekimlik değerlerine bağlı fedakarca çalışan meslektaşlarımızın her koşulda yanında yeralacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

VAN HAKKARİ TABİP ODASI