Sağlıkçılar “DEMOKRASİ İÇİN EMEK BULUŞMALARI”nda Buluşuyor!

Sağlıkçılar “DEMOKRASİ İÇİN EMEK BULUŞMALARI”nda Buluşuyor!

Bugün AKP hükümeti, 7 Haziran seçimleri sonrası daha da belirginleşen otoriter yönetim anlayışını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır. İktidar paylaşım kavgasının sonucu olarak ortaya çıkan kanlı darbe girişimi bahane edilerek muhalif kesimlere karşı cadı avı yürütülmekte, örgütlenme hakkımız hiçe sayılmakta, güvencesizlik tırmandırılmaktadır. Sağlık emekçilerinin hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraç edilmelerini kabul etmiyoruz.

İşbirliği içinde olduğunuz cemaatlere boyun eğmedik, yeni işbirlikçilerinize, yeni cemaatlerinize ve kadrolaşma saldırınıza da boyun eğmeyeceğiz!

Yıllardır sağlık kurumlarını, bu ülkenin ve kamunun tüm olanaklarını ve birikimlerini cemaatlerle kol kola girerek sermayeye peşkeş çekenler aynı zamanda sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirerek, saygınlığını yok ederek özel sağlık kurumları için ucuz işgücü yaratma telaşına girdiler. Teşviklerle büyüttükleri, SGK kaynaklarından besledikleri özel sağlık sektöründe, darbecisinden sinsi olanına kadar her türlü sermaye grubunun önünü açanlar hesap vermelidir. Darbe girişiminin siyasi ve askeri sorumluları derhal açığa çıkartılmalı, demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yargılanmalı ve hak ettikleri cezaları almalıdır. Ancak en temel hukuk ilkelerini yok sayan, adalet duygusu barındırmayan, keyfi ve kimin karar verdiği belirsiz uygulamaları kabullenmiyoruz. Darbe bahane edilerek hayatı demokrasi, emek ve sağlık hakkı mücadelesinde geçen insanların mağdur edilmesini kabullenmiyoruz. Hukukun hiçe sayıldığı, işbirlikçilerin değil direnenlerin sindirilmeye çalışıldığı bu anti demokratik uygulamaları Reddediyoruz!

Soruyoruz: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolaşma, talan ve yolsuzluklar yıllarca nasıl ve neden mümkün oldu?

Kamu emekçileri için aynı zamanda ücret artışını frenleme misyonlu yandaş sendikaların adeta “personel atama ve tayin bürosu” gibi çalışmasına, hukuksuz atamalar ve usulsüz sınavlar nedeniyle pek çok kişinin emeğinin çöpe atılmasına göz yuman bürokratlar, yandaş sendikalar, üst düzey yöneticiler hesap vermelidir.

Yıllardır tüm bu usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalışanlar “kandırıldık” diyerek işin içinden sıyrılamazlar. Kamu hizmetinde bilgi, uzmanlık ve liyakat geçerli kılınmadıkça, hukuk devletinin asgari gerekleri yerine getirilmedikçe, tüm bu çarpık tablo düzelmeyecektir. Tüm bu usulsüz uygulamaların ve hukuksuzlukların hesabını bizden başka kimse soramaz!

Kamu alanının liyakat değil biat üzerinden inşa etmesine izin vermeyeceğiz!

KHK’lar aracılığı ile yürütülen bu akıl almaz işten çıkarma keyfiliği aynı biçimde işe alımlara da yansımaktadır. AKP Hükümetleri ve önceki hükümetler döneminde Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaşma adına yaşanan hukuksuzluk ve usulsüzlükler, şimdi mülakat adı altında hukuki kılıfına kavuşturulmak istenmektedir. Kamu istihdamı alanında tüm inisiyatif iktidar partisinin iki dudağı arasındadır. İş sahibi olmak isteyenler yandaşlığa zorlanmakta, KPSS’de, Tıpta Uzmanlık Sınavında alınan puanlar değersizleştirilmektedir. Her zaman sağlık emekçilerinin hakları için engel tanımaksızın mücadele eden bizler, güvencesizlik, kadrolaşma ve talana karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Hem İş Güvencemiz Hem Emeklilik Güvencemiz Yoğun Saldırı Altında!

Seçimlerde taşeron sağlık emekçileri başta olmak üzere, yüz binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisine güvenceli iş sözü verenler bugün güvenceli çalışmanın son kırıntılarını da ortadan kaldırmaktadır. İş güvencemizin ortadan kaldırılmasından sonra BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) adı altında emekliliğimiz de güvencesizleştirilmektedir.

Yılların mücadelesi ile kazanılmış ve alın terimizin karşılığı olan kıdem tazminatımız pervasızca gasp edilmek istenmektedir. Radyoloji çalışanlarının özlük hakları yok edilirken, hemşirelik yasası tanınmamakta, psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının yıllardır süren bağımsız meslek yasası talebi ve mücadelesi görmezden gelinmekte, eczacı ve diş hekimlerinin talep ve beklentileri göz ardı edilmektedir. Tıp ve Sağlık eğitiminin yerlerde sürünmesine yol açanlar, nitelikliği ve liyakatı yok edenler “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adı altında yandaşlara akademik kadro dağıtılmayı marifet saymaktalar.

OHAL ve KHK’larla Örgütlenme hakkımıza saldırılmaktadır!

Emeğin kazanılmış haklarının tümüyle ortadan kaldırılmak istendiği, sendikalar, meslek odaları ve meslek dernekleri üzerinde baskının yoğunlaştığı, toplumsal muhalefete yönelik baskı ve sindirme uygulamalarının derinleştiği, emeği alabildiğince değersizleştirilen kadınların yoğun şiddete maruz kaldığı, çocukların savaşa ve istismara karşı korunmasız bırakıldığı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı bu ortamın “demokrasi” kisvesiyle pazarlanmasına izin vermeyeceğiz. Ortadoğu bataklığına saplanmamıza yol açanlar,  siyasi ikballeri ve sermaye birikimleri için savaşı, şiddeti, anti-demokratik uygulamaları devreye sokanlar suç işlemektedir.

Bizler hekimler ve sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaşamın her alanında adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi talep ediyoruz.

“Demokrasi İçin Emek Buluşmaları" ile Sesimizi Büyütüyoruz! “Demokrasi Emekle Gelecek” diyoruz!

-Çalışma koşullarımızın ağırlaştırılmasına,

-İş ve emeklilik güvencemizin ortadan kaldırılmasına,

-Sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin niteliksizleştirilmesine,

-Sosyal güvenlik hakkımızın gasp edilmesine,

-Sağlığımızla açıkça oynanmasına karşı

“SAĞLIKÇILARDAN DEMOKRASİ İÇİN EMEK BULUŞMALARI”mız bugün Van`dan devam ediyor. Yüzlerce hekim, sağlık ve sosyal hizmet emekçisi ile bir araya geldik. Buluşmalarımızı tüm illerde sürdüreceğiz.

Emekten, demokrasiden ve barıştan yana saf tutan tüm hekimleri ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de gücümüze güç katmaya, sesimize ses vermeye davet ediyoruz.

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

SES VAN ŞUBESİ