.

Sağlığın olmazsa olmazı Barış ve Demokrasidir. Toplumsal Sağlığımız için Referandumda ‘HAYIR’ Diyoruz

Bölgemizde katmerli bir şekilde yaşandığı üzere ülkede; temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, her türlü hak arama mücadelesinin şiddet ve baskı ile karşılaştığı, savaşın gittikçe hem içerde hem de dışarıda derinleştiği, parti başkanlarından, belediye başkanlarına kadar onbinlerce kişinin tutuklandığı, yüzlerce kişinin öldürüldüğü, halkın iradesinin yok sayılıp halkın belediyelerine kayyumların atandığı, KHK`lar ile yüzbinlerce kamu emekçisinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden, geleceğinden kopartılarak ihraç edildiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, emek ve geleceğe yönelik saldırıların yoğunlaştığı,  basın ve basın emekçilerinin ağır baskı, sansür, gözaltı ve tutuklamaların olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği antidemokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. 

 

Her şeyden önce böylesi koşulların yaşandığı bir dönemde  "Anayasa" gibi tüm toplumsal kesimlerin tartışarak asgari müşterekler üzerinde uzlaşı sağlamadan ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren bir meselenin OHAL şartları altında referanduma sunulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. 

Mevcut iktidar blokunun kendi iktidarlarını kalıcılaştırmanın bir aracı olarak tasarladıkları, sonuç olarak yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı anayasa değişikliğini OHAL koşullarında, toplum kesimleriyle paylaşmadan, yangından mal kaçırırcasına, mecliste evet diyenlerin bile tam olarak neyi olumladıklarını bilmedikleri, meclis oylamalarının gizli oy açık sayım ilkesinin ihlal edilerek yapıldığı bir süreçten geçirilerek Referanduma götürülmesi içeriğinden bağımsız olarak yapılış biçimi itibariyle "HAYIR" dememizin gerekçelerindendir. 

 

Hiçbir yapıya karşı sorumluluğu olmayan, sınırsız yetkilerle donatılmış, denetim mekanizmalarının olmadığı ve gücün tek elde toplandığı mevcut değişiklik Türkiye halkları için hiçbir soruna çözüm olamayacak, hak ve özgürlük alanları daha da daraltılarak, demokrasiden tümüyle uzaklaşılacak, Türkiye`nin her alandaki sorunlarını daha da ağırlaştıracaktır.

Getirilen sistem yetkilerin tek elde toplandığı; milletvekillerinin, bürokrasinin, yargının tek kişi tarafından belirlendiği, tek elden KHK`lar çıkarılabilen, yetkinin kötüye kullanılmasını engelleyecek hiçbir mekanizmanın olmadığı bir sistemdir. Böyle bir sistemden ise sadece diktatörlük rejimi çıkar. Ülkemizi ve geleceğimizi belirsizliğe iten, halkın iradesinin ipotek altına alındığı bu rejim değişikliğini onaylamıyoruz.

Son 1,5 yıl içinde savaş ortamında her türlü baskıya maruz kalan, halkın bin bir türlü acısına tanıklık eden bölgede yaşayan biz hekimler bize dayatılan bu tek adam rejimini kabul etmiyor, Referanduma  sunulan tek adam rejimine "HAYIR" diyoruz. Sağlık hakkımız, toplumsal iyilik halinin Türkiye`de ancak demokratik bir ortamın oluşması ile mümkün olacağından hareketle toplumsal sağlığımız için; yaşamdan, barıştan, emekten, özgürlükten yana olan herkesi de "HAYIR" demeye çağırıyoruz!

Irkçılığa, şovenizme ve tekçi anlayışa karşı, halkların eşitliği ve bütün renkleriyle bir arada yaşaması için referandumda "HAYIR" diyoruz.

Yeni KHK`larla işten atılmamak için tüm yaşam alanlarının KHK`larla yönetilmesine "HAYIR" diyoruz. 

Savaşın son bulduğu bir ortamda yapılan, barış içinde yaşamı ve eşit yurttaşlığı esas alan, çoğulculuğu zenginlik olarak gören, din, dil, ırk, etnisite, cinsiyet, sınıf ayrımcılığına dayanmayan, gücün tek bir kişi ya da merkezde toplanmadığı, en geniş haliyle halkla paylaşıldığı, denetime açık, şeffaf ve toplumsal eşitliği esas alan; laik, demokratik, sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin anadilinde verildiği bir sosyal hukuk devletinin çerçevesini oluşturan bir Anayasa talep ediyoruz. 

Diğer emek-meslek örgütleri ve demokratik muhalefet ile birlikte bu taleplerin yaşam bulması için mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi, bize dayatılan tek adam rejimine boyun eğmeyeceğimizi, piyasacı sağlık politikalarına son vererek bilimsel ve toplumcu sağlık anlayışını hayata geçirmenin, iş güvencesine ve insanca çalışma koşullarına sahip olmanın, iyi hekimlik yaparak nitelikli sağlık hizmeti sunmanın, halkın sağlık hakkının ve toplumsal sağlığımızın ülkemizde ancak barışçıl demokratik bir ortamın oluşması ile gerçekleşebileceği bilinciyle emek, barış, demokrasi ve insan hakları için Referandumda "HAYIR" diyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI